logo

Bottom Row - v/m

キーボードの最下段の行のキーをタッチする際は、上のキーと同様に指を少し伸ばしてタッチします。

f
m
j
v
f
m
j
v
f
m
j
v